AU10b – Three Macphersons

Stitchers:  Helen Johnstone [nee Macpherson] & Heather Smallbone [nee Macpherson] – Sydney NSW

William Macpherson went to Australia in 1829. He was the original Collector of Internal Revenue, then Clerk of the New South Wales Executive and Legislative Council. A stained glass window was erected in his memory in St Andrew’s Cathedral, Sydney. Margaret Preston, nee Macpherson, was an artist, writer and lecturer. In 1929 she was invited by the Art Gallery of NSW to contribute a self portrait. Helen Macpherson Smith (1874-1951) was born in Scotland to Robert Smith and Jane Macpherson. She bequeathed her wealth to establish a philanthropic trust benefitting Victorian charities. The assets of the Helen Macpherson Smith Trust are worth over $100 million.

AU10B An Teaghlach Mac a’ Phearsain
Chaidh Uilleam Mac a’ Phearsain a dh’Astràilia ann an 1829. B’ e esan a’ chiad Chruinniche air In-Chìsean, an uair sin na Chlàrc ann an Riaghaltas New South Wales agus sa Chomhairle Reachdail. Chaidh uinneag le glainne dhathte a chur suas mar chuimhneachan air ann an Cathair-eaglais an Naoimh Anndrais ann an Sydney. B’ e sgrìobhadair a bh’ ann am Mairead Preston agus òraidiche ealain. Ann an 1929, fhuair i cuireadh bho Ghailearaidh Ealain NSW fèin-dealbh dhith fhèin a thoirt dhaibh. Rugadh Eilidh Nic a’ Phearsain Nic a’ Ghobhainn (1874–1951) ann an Alba do Raibeart Mac a’ Ghobhainn agus Sìne Nic a’ Phearsain. Dh’fhàg i a beairteas mar dhìleab gus urras gràdh-daonna a stèidheachadh a bhiodh na bhuannachd do carthannasan Bhioctòirianach. Tha so-mhaoin Urras Eilidh Nic a’ Phearsain Nic a’ Ghobhainn luach còrr air $100 millean dolair.