AR02a – Mungo & Grace Park

Stitcher (Aberlady, Scotland): Sheila Baird

Mungo and Grace Park married in Musselburgh in 1901. They were exceptional golfers, raised beside the local links. Mungo had returned from America to manage his brother Willie’s golf development in Oxfordshire, but in 1903 sailed for Buenos Aires. There he became a pioneering professional golfer. Grace joined him and won the Ladies’ Open Championship in 1904, 1909 and 1910. In 1905 Mungo won the first Argentine Open Championship ‘El Abierto’, and again in 1907 and 1912. He coached the first generation of Argentine golfers before leaving in 1924 to join his brothers, Willie Park Jnr and John, in North America and Canada.

AR02A Mungo agus Grace Park
Phòs Mungo agus Grace Park ann am Baile nam Feusgan ann an 1901. Bha iad nan goilfearan sàr-mhath, air an togail ri taobh an raoin goilf ionadail. Bha Mungo air tilleadh à Aimeireaga a ruith leasachadh goilf a bhràthar Uilleam ann an Siorrachd Oxford, ach ann an 1903 sheòl e gu Buenos Aires. An sin, thàinig e gu bhith na chiad ghoilfear proifeiseanta. Chaidh Grace còmhla ris agus bhuannaich i Farpais Fhosgailte nam Ban ann an 1904, 1909 agus 1910. Ann an 1905, choisinn Mungo a’ chiad duais ann an ‘El Abierto’, Ciad Fharpais Fhosgailte Arsaintìona agus a-rithist ann an 1907 agus 1912. Bha e na choidse don chiad ghinealach de ghoilfearan Arsaintìonach mus do dh’fhàg e ann an 1924 gus a bhith còmhla ri a bhràithrean, Uilleam Park a b’ òige agus Iain, ann an Aimeireaga a Tuath agus Canada.