AU01 – Botany Bay

Helen Johnson; Fiona MacPherson  (New South Wales)

Alexander Dalrymple (1737-1808) from Edinburgh was a proponent of the theory that a vast undiscovered continent, Terra Australis Incognita, existed in the South Pacific. It was in search of this, as well as to observe the Transit of Venus, that James Cook led the Endeavour on its famous expeditions. Cook discovered Botany Bay (Sydney) in April 1770. Sutherland Point there is named after the unfortunate Forbey Sutherland from Orkney, an able seaman who died of consumption and thus became the first European to be buried in Australia. During the voyage Cook also named newly discovered islands New Hebrides and New Caledonia.

AU01 Bàgh Botany
Bha Alasdair Dalrymple (1737–1808) à Dùn Èideann na neach-tairgse don teòiridh gun robh tìr mhòr fharsaing, Terra Australis Incognita, ri a lorg sa Chuan Shèimh a Deas. B’ ann a’ sireadh seo, a thuilleadh air amharc air Trasnadh Bhìonas, a stiùir Seumas Cook an Endeavour air a’ mhòrchuairtean ainmeil. Lorg Cook Bàgh Botany ann an Sydney sa Ghiblean 1770. Tha an Rubha Shutharlanach an sin air a h-ainmeachadh às dèidh Forbey mì-fhortanach Sutharlanach à Arcaibh, maraiche a bhàsaich leis a’ chaitheamh agus mar sin a’ chiad neach às an Roinn Eòrpa air a thiodhlacadh ann an Astràilia. Rè na bhòidse, dh’ainmich Cook na h-eileanan ùra a lorg e, Innse Gall Nuadh agus Cailleann Nuadh. Bha Seumas Cook bu shine, athair Sheumais Cook, na oibriche air tuathanas gach latha, a bha air a thighinn gu deas bho bhruachan Abhainn Thuaidh ann an Siorrachd Roxburgh ann an Alba, a’ leantainn air reabhlaid nan Seumasach ann an 1715.