AU02 – First Fleet

Stitcher (Sydney, NSW): Helen Rose-Trotter

In May 1787, 11 ships sailed from Portsmouth, England. Led by Captain Arthur Phillip, this convoy became known as the First Fleet. Included were officers, crew, marines and their families, and convicts from Britain. The Fleet included two Royal Navy escort ships, HMS Sirius and HMS Supply. accompanying six convict transports, the Alexander, Charlotte, Friendship, Lady Penrhyn, Prince of Wales, and Scarborough, plus three store ships, the Borrowdale, Fishburn, and Golden Grove. After 8 months and one week, the fleet arrived in Port Jackson on 26 January 1788, a date now celebrated as Australia Day.

AU02 A’ Chiad Chabhlach
Sa Chèitean 1787, sheòl aon soitheach deug bho Portsmouth ann an Sasainn. Air an stiùireadh leis a’ Chaiptean Artair Phillip, bha a’ chomhailteachd seo aithnichte mar A’ Chiad Chabhlach. Nam measg bha oifigearan, criutha, saighdearan-fairge is an teaghlaichean, agus ciontaich à Breatainn. Anns a’ Chabhlach bha dà shoitheach coimheadachd bhon Chabhlach Rìoghail, HMS Sirius agus HMS Supply, a’ coimhead às dèidh sia còmhdhailean chiontaich, an Alexander, Charlotte, Friendship, Lady Penrhyn, Prince of Wales agus an Scarborough, agus trì soithichean stòrachd, am Borrowdale, Fishburn agus Golden Grove. Còmhla ris a’ chabhlach seo thàinig na ciad Albannaich a thuinich ann an Astràilia. An dèidh 8 mìosan agus aon seachdain ràinig an Cabhlach Port Jackson air 26 Faoilleach 1788, ceann-latha a tha air a chomharrachadh mar Latha Astràilia.