AU02A – Alexander Muir & the Scottish Martyrs

Stitchers (North Hobart, Tasmania): Lindy Newton, Helen Cutts, Patricia Hopkins

Thomas Muir of Huntershill, Bishopbriggs, was a leading Scottish campaigner for democratic rights during the 1790s, in the aftermath of the French Revolution. Muir’s activities were viewed with disfavour and August 1793 he was tried for sedition. He was transported to the penal colony at Botany Bay, Australia. He escaped from there in 1796 and journeyed to France via California, Mexico, Cuba and Spain, with many adventures on the way. He died in 1799, still a young man. Since 1845 an obelisk at Calton Hill Burying Ground in Edinburgh has stood testament to Muir and fellow radicals, including Joseph Gerrald,Thomas Fyshe Palmer and William Skirving.      

 AU02A Alasdair Muir agus na Martaraich Albannach
Bha Tòmas Muir à Cnoc an t-Sealgair ann an Drochaid an Easbaig, bha e na neach-iomairt ainmeil Albannach às leth chòraichean deamocratach anns na 1790an, san àm às dèidh na Reabhlaid Fhrangaich. Bhathar a’ coimhead sìos air gnìomhachdan Muir agus san Lùnastal 1793 chaidh fheuchainn airson ceannairc. Chaidh a ghiùlain don choloinidh peanasachaidh aig Bàgh Botany ann an Astràilia. Theich e às an sin ann an 1796 agus shiubhail e don Fhraing a thaobh California, Meagsago, Ciùba agus an Spàinn, le mòran dhàn’-thursan air an t-slighe. Bhàsaich e ann an 1799 agus e fhathast òg. Bho 1845, tha an tursa ann an Cladh Calton Hill ann an Dùn Èideann air seasamh na chuimhneachan air Muir agus a cho-iomairtich, a’ gabhail a-steach Eòsaph Gerrald, Tòmas Fyshe Palmer agus Uilleam Skirving.