AU03 – Lachlan Macquarie

Stitcher: Barbara Gurney (New South Wales)

Major-General Lachlan Macquarie (1762-1824) was born on Ulva off the coast of Mull. After ana active career in the army he arrived in Australia in 1810 as Governor of New South Wales. His eleven year tenure saw a dramatic transformation. Macquarie encouraged exploration and pushed the colony inland, initiated a building programme, and worked hard to move it away from its status as a penal colony. He later returned to Scotland but his grave there refers to him as “The Father of Australia”. There are many places across the country named in his honour.

AU03 Lachlann MacGuaire
Rugadh am Màidsear-Seanalair Lachlann MacGuaire (1762–1824) ann an Ulbha dheth costa Mhuile. An dèidh dreuchd-beatha ghnìomhach san arm, ràinig e Astràilia ann an 1810 mar Riaghlaiche air New South Wales. Chunnaic a ghabhaltas de dh’aon bliadhna deug cruth-atharrachadh a bha gun choimeas. Bha MacGuaire a’ brosnachadh rannsachadh agus phut e an coloinidh a-steach don tìr, thòisich e air prògram togail agus dh’obraich e cruaidh gus inbhe a ghluasad air falbh bho inbhe mar choloinidh peanasachaidh. Thill e a dh’Alba agus tha an uaigh aige an sin a’ toirt iomradh air mar “Athair Astràilia”. Tha mòran àiteachan air feadh na dùthcha air an ainmeachadh às a dhèidh, mar urram dha.