AU04 – Elizabeth Macquarie

Stitcher: Elizabeth Campbell-MacKenzie        

Elizabeth Campbell (1778–1835) from Airds married Lachlan Macquarie shortly before his appointment as Governor of New South Wales. She travelled with him to Australia and took an active interest in welfare issues in the colony. Lachlan Macquarie named the new settlement at Campbelltown in her honour, and her library was the source of inspiration for the architects who designed many of the new public buildings to be erected in New South Wales. In Sydney Harbour there survives a sandstone bench carved by convicts for her to watch the shipping from. It is known as Mrs Macquarie’s Chair.

AU04 Ealasaid NicGuaire
Phòs Ealasaid Chaimbeul (1778–1835) às an Àird Lachlann MacGuaire goirid ron fhastadh aige mar Riaghlaiche New South Wales. Shiubhail i còmhla ris a dh’Astràilia agus ghabh i ùidh ghnìomhach ann an cùisean mathais sa choloinidh. Dh’ainmich Lachlann MacGuaire an tuineachadh ùr aig Baile Chaimbeul mar urram dhi, agus bha an leabharlann aice mar bhunait brosnachaidh do na h-ailtirean a dhealbhaich mòran de na togalaichean poblach ùra a bhathar a’ togail ann an New South Wales. Ann an Caladh Sydney, tha being chloich-gainmhich ri faicinn fhathast, air a snaigheadh le prìosanaich gus am faodadh i amharc air na bàtaichean às an sin. Tha i air a hainmeachadh mar Cathair na Mnatha Pòsta NicGuaire.