AU06 – Robert Campbell

Stitchers (Muswellbrook, NSW): Yvonne Rothe (nee Campbell).

Robert Campbell (1769-1846), was born at Greenock, Scotland. In February 1800 he came to Sydney and subsequently built the Campbell’s wharf and warehouses at Dawes Point, developing a large business as a general merchant. Campbell was appointed treasurer to the public funds, naval officer, magistrate and collector of taxes, and built Australia’s first shipyards in 1807. He later became a member of the first New South Wales Legislative Council and in 1830 sat on the committee which founded King’s schools at Sydney and Parramatta. In 1910 the government acquired his property Duntroon for the creation of the Royal Military College. Campbell, suburb of Camberra, is named in his honour.

AU06 Raibeart Caimbeul
Rugadh Raibeart Caimbeul (1769–1846) ann an Grianaig ann an Alba. Sa Ghearran 1800, thàinig e gu Sydney agus na dhèidh sin thog e cidhe agus taighean-stòir a’ Chaimbeulaich aig Rubha Dawes, a’ leasachadh gnothachas mòr mar mharsantach coitcheann. Chaidh an Caimbeulach a chur na ionmhasair air na maoinean poblach, bha e na oifigear luingean, maighstir-lagha agus neach-tional chìsean, agus thog e na ciad ghàrraidhean-shoithichean ann an Astràilia ann an 1807. Às dèidh sin, chaidh e na bhall de chiad Chomhairle Reachdail New South Wales ann an 1830, agus shuidh e air a’ chomataidh a chuir air bhonn sgoiltean King ann an Sydney agus Parramatta. Ann an 1910, fhuair an riaghaltas seilbh air an togalach aige Duntroon airson Colaiste Armailteach Rìoghail a chruthachadh. Tha Caimbeul, iomall-baile ann an Canberra air ainmeachadh às a dhèidh.