AU07 – William Turnbull

Stitcher: Wilga MacDonald (New South Wales)

William Turnbull arrived in Sydney on the ship Charles Keer in 1837. He had been born in South Africa to parents from Edinburgh and Fife. By 1845 William was a shepherd on Callandoon Station and two years later, aged 18, he and an Aboriginal boy drove 199 fat bullocks from Callandoon on the Queensland border to market at the Tollbar near Parramatta, Sydney – a distance of 500 miles. The boys’ wages were 5 pounds for the droving, but they still had to ride home again! William was engaged in the pastoral industry up to the time of his death at Boronga, NSW in 1916.

AU07 Uilleam Turnbull
Ràinig UilleamTurnbull Sydney air an t-soitheach Charles Keer ann an 1837. Rugadh e an Afraga a Deas do phàrantan à Dùn Èideann agus Fìobha. Ann an 1845, bha Uilleam na chìobair air Stèisean Callandoon agus dà bhliadhna às dèidh sin aig aois 18, stiùir e fhèin agus gille Tùsanach 199 dàimh reamhar à Callandoon air crìochan Queensland don mhargaid aig an Tollbar faisg air Parramatta ann an Sydney – astar de 500 mìle. B’ e 5 notaichean am pàigheadh a fhuair na balaich airson an dròbhaidh fhèin, ach bha aca fhathast ri tilleadh dhachaigh a-rithist! Bha Uilleam an sàs anns a’ ghnìomhachas aoghaireil suas gu àm a bhàis aig Boronga, NSW ann an 1916.