AU10a – Eliza FurlongeStitchers (Loanhead & Hobart, Tasmania): Meriel Tilling (nee McGlashan), Ann Mackinnon, Dr Neil McGlashan (co-ordinator).

Eliza Forlonge and her sons William and Andrew decided to leave Scotland for a more salubrious climate. In preparation for moving to Australia they visited Saxony and selected a flock of 98 pure bred sheep. Arriving in Van Diemen’s Land in 1829, the Lieutenant Governor granted them 2600 acres on the Macquarie River Plains near Campbell Town in recognition of the value of their flock to the local economy. It was a fine pastoral area already settled by several Scots families. Forlonge is today celebrated amongst the founders of Tasmania’s agricultural strength. The descendents of her flock are recognised worldwide and are a major commercial asset.

AU10A Eliza Forlonge
Cho-dhùin Eliza Forlonge agus a mic Uilleam agus Anndra, Alba fhàgail airson gnàth-shìde nas slàinteachail. Ann an ullachadh airson gluasad gu Astràilia, thadhail iad air Saxony agus thagh iad treud de 98 chaorach de bhriod fìorghlan. A’ ruighinn Fearann Van Diemen ann an 1829, bhuilich an Riaghladair Leifteanant 2600 acair de fhearann orra aig Rèidhleanan Abhainn MhicGuaire faisg air Baile a’ Chaimbeulaich, mar thoradh air luach an treud aca don eaconamaidh ionadail. B’ e àite grinn buachailleach a bh’ ann air a thuineachadh cheana le àireamh de theaghlaichean Albannach. Tha Forlonge air a comharrachadh an-diugh am measg luchd-stèidheachaidh neart àiteachail Tasmania. Tha sliochd an treud aice aithnichte air feadh an t-saoghail andiugh agus tha iad nam priomh mhaoin a thaobh malairt.