AU10c – Rankine Family of Strathalbyn

Stitchers: Diane Lund, Libby Braddock, Joy Bourne, Wendy Kirkman, Glenys Thompson & Pam Cottle – Strathalbyn, South Australia

William Rankine, his wife Jane, their six children, and William’s brother Dr John Rankine and his wife Mary, all emigrated from Ayshire on the Fairfield in 1839. They were accompanied by many other relatives as well as servants and ‘a great many goods and chattels’. A year later they were all at Strathalbyn in South Australia, which was founded by the family and named by Dr John. John and Mary returned to Scotland in 1857, and after John died in 1864 his widow sent a stained-glass window in his memory to St Andrews Church, Strathalbyn, in 1870. It was surprisingly rejected by the church and returned to Glasgow.

AU10C An teaghlach MacFhraing à Srath Albainn
Rinn Uilleam MacFhraing, a bhean Sìne, an sianar chloinne agus bràthair Uilleim, an Dr Iain MacFhraing agus a bhean Màiri, uile às-imrich à Siorrachd Inbhir Àir air am Fairfield ann an 1839. Bha mòran chàirdean eile còmhla riutha athuilleadh air searbhantan agus ‘mòran bathair is lumaraidh’. Bliadhna às dèidh sin, bha iad uile ann an Srath Albainn ann an Astràilia a Deas, a chuireadh air bhonn leis an teaghlach agus air ainmeachadh leis an Dr Iain. Thill Iain agus Màiri a dh’Alba ann an 1857, agus an dèidh dha bàsachadh ann an 1864 chuir a bhantrach uinneag ghlainne dhathte mar chuimhneachain air gu Eaglais Naoimh Anndrais ann an Srath Albainn, ann an 1870. Gu h-iongantach, chaidh an uinneag a dhiùltadh leis an eaglais agus a tilleadh a Ghlaschu.