AU10d – Clan MacNicol of Scorrybreac

Sitchers: Jenny Nicolson, Mal Nicolson, Diana North, Marie Gibson, Roslyn White, Claire Mossop, Margaret Crisp, Amanda Crisp, Fairlie Nicolson, Judith Nicolson, Rene Holbach, Laura Nicolson, Louise Nicolson, Gordon Nicolson, Hamish Nicolson & Eve Nicolson –  Sydney, Bollon Outback Qld., Townsville, Melbourne, Penola, Campbell Town and Edinburgh

This panel links the last two chiefs of the Clan MacNicol to be born on Skye, who left Scotland around 1825: Norman (17th Chief), a renowned poet and sometimes poacher, and his brother, John (18th Chief) who emigrated to Tasmania in 1840s. John’s son was the first chief to be born in Tasmania, John Norman Marshall Nicolson. He established the first prize-winning Corriedale sheep stud in the Campbell Town district of Tasmania in 1908, with stud breeders from New Zealand. All the MacNicol chiefs since have been born in the district of Streanshalh, which still breeds award winning Corriedale sheep.

AU10D Clann MacNeacail à Sgorra Bhreac
Tha am pannal seo a’ ceangal an dà cheann-cinnidh mu dheireadh aig Clann MhicNeacail a rugadh san Eilean Sgitheanach, agus a dh’fhàg Alba mu 1825: Tormod (an 17mh Ceann-cinnidh) , bàrd ainmeil agus uaireannan poidsear, agus a bhràthair Iain (an 18mh Ceann-cinnidh) a rinn às-imrich gu Tasmania sna 1840an. B’ e mac Iain a’ chiad ceann-cinnidh a rugadh ann an Tasmania, Iain Thormoid Marshall MacNeacail. Stèidhich esan a’ chiad greigh chaorach Coire Dhail a choisinn duaisean ann an sgìre Bhaile Chaimbeul ann an Tasmania ann an 1908, le luchd-briodachaidh ghreighean à Sealainn Nuadh. Fhuair na cinn-cinnidh MacNeacail uile bhon uair sin am breith ann an sgìre Streanshalh, a tha fhathast a’ briodachadh caoraich Choire Dhail agus a’ cosnadh dhuaisean.