AU11 – Waltzing Matilda

Stitchers:  Heather Smallbone and Helen Johnstone [both nee Macpherson] & Lucy Junor – Sydney NSW

Christina Macpherson was born in 1864 at Wangaratta, the eighth child of Ewan Macpherson and Margaret Brown Rutherford. In Winton, Christina met her friend, solicitor & poet Banjo Paterson. He was invited to visit the Macphersons at Dagworth in early 1895. It was here that Jack Carter, the overseer, introduced him to the term ‘Waltzing Matilda”. The evenings at Dagworth were spent entertaining themselves with lively conversation, Christina playing the piano & Banjo recited poetry. One of the tunes Christina often played was the march Craigielee. Listening to the tune, Banjo put the Waltzing Matilda ballad & music together.

AU11 Waltzing Matilda
Rugadh Cairistìona Nic a’ Phearsain ann an 1864 ann an Wangaratta, an t-ochdamh pàiste aig Eoghainn Mac a’ Phearsain agus Mairead NicIlleDhuinn Rutherford. Ann an Winton, choinnich Cairistìona ri a leannan, an neach-lagha agus bàrd, Banjo MacPheadrais. Fhuair e cuireadh tadhal air an teaghlach Mac a’ Phearsain aig Dagworth tràth ann an 1895. B’ ann an seo a chuir Seac Carter, am marasgal, e an aithne don abairt ‘Waltzing Matilda”. Chaidh na feasgaran ann an Dagworth a chur seachad ri am fèisteas fhèin le còmhradh beòthail, Cairistìona a’ cluich a’ phiàna agus Banjo ag aithris bàrdachd. B’ e a’ chaismeachd Craigielee aon de na fuinn a bhiodh Cairistìona a’ cluich gu tric. Ag èisteachd ris an fhonn, chuir Banjo am bailead Waltzing Matilda agus an ceòl còmhla.