AU19 – Bendigo Gold Rush

Stitcher: Rosemary Farmer (Sydney)

Hot on the heels of the discovery at Ballarat, news broke that gold had been discovered at Bendigo, Victoria. By June 1852 there were as many as 40,000 diggers excavating in the area, including Scots. In 1853 those miners gathered to protest against a new monthly 30s licence fee they were obliged to pay. The resulting Red Ribbon Agitation, so named because ribbons were worn in the hats of the protestors, was peacefully resolved. The police commissioner tasked with maintaining order was Joseph Anderson Panton, originally from Aberdeenshire.

AU19 Dian-ruith Òir Bendigo
Glè luath às dèidh na lorgadh ann am Ballarat, chualas an naidheachd gun robhar air òr a lorg aig Bendigo ann an Victoria. San Ògmhios 1852, bha uimhir ri 40,000 neachcladhach san sgìre, le Albannaich nam measg. Ann an 1853, chruinnich na mèinnearan sin a ghearan an aghaidh cìs mhìosail ùr 30 tastan, a bha ca ri phàigheadh. Chaidh Reabhlaid nan Ribeanan Dearga, air ainmeachadh mar sin on bha an luchd-gearain a’ caitheamh ribeanan dearga nan adan, fhuasgladh ann an dòigh shìtheil. B’ e Eòsaph MacAnndrais Panton a bha à Siorrachd Obar Dheathain bho thùs, an coimiseanair poilis air an robh uallach airson òrdugh a chumail.