AU20 – Bendigo Pottery

Stitcher: Heather Smallbone (Victoria)

Bendigo Pottery is Australia’s oldest pottery company, operating from 1858 to the present day. It was founded by George Duncan Guthrie, who was born in Glasgow in 1828. His arrival in Australia was not auspicious: he arrived shipwrecked and without a penny to his name. After failing to find gold Guthrie chose instead to make use of the rich clay deposits he found at Bendigo. The gold rush and the resulting development of Bendigo provided an ample market for his goods and the pottery was soon thriving.

AU20 Crèadhadaireachd Bendigo
Is e Crèadhadaireachd Bendigo an companaidh crèadhadaireachd as aosta ann an Astràilia, fosgailte bho 1858 gus an latha an-diugh. Chuireadh air bhonn e le Seòras Donnchadh Guthrie, a rugadh ann an Glaschu ann an 1828. Cha robh a thighinn a dh’Astràilia gealltanach: ràinig e an dèidh long-bhriste agus gun sgillinn na phòcaid. An dèidh dha failneachadh air òr a lorg, roghnaich Guthrie feum a thoirt às na tasgaidhean saidhbhir crèadha a lorg e aig Bendigo. Dhearbh dian-ruith an òir agus an leasachadh a thàinig air Bendigo mar thoradh air an sin, gun robh margaid gu leòr ann airson a’ bhathair aigesan agus bha a’ chrèadhadaireachd a’ soirbheachadh gu math ann an ùine ghoirid.