AU21 – Ten Pound Passage


Stitcher: Helen Skedd (Highton)

        
Stitcher Helen was born and bred in Prestonpans and attended Preston Lodge High School. In 1954 she met her future husband Gordon, a soldier also from Prestonpans.  They moved to Australia in 1960 at a time when the government was encouraging immigration by offering travel for just £10. Like many Scots they settled and raised their family in Australia after falling in love with it, living in a lovely part of Victoria namely Geelong. They live on a hillside in a suburb overlooking the Barwon River.

AU21 Faradh-turais Dheich Notaichean
Rugadh agus thogadh an neach-fuaigheil Eilidh Skedd ann am Prestonpans agus fhritheil i Àrd-sgoil Preston Lodge. Ann an 1954, choinnich i ri Gòrdan, am fear a bha i a’ dol a phòsadh, a bha na shaighdear cuideachd à Prestonpans. Ghluais iad a dh’Astràilia ann an 1960 aig àm nuair a bha an riaghaltas a’ brosnachadh in-imrich le bhith a’ tairgsinn faradh turais airson dìreach £10. Coltach ri mòran Albannach eile, thuinich iad agus thog iad an teaghlach ann an Astràilia an dèidh fàs measail air an àite, agus tha iad a’ fuireach ann am pàirt bhrèagha de Victoria ris an canar Geelong. Tha an taigh aca air cliathaich cnuic ann an iomallbaile a tha a’ coimhead thairis air an Abhainn Barwon.