AU24 – Little Scotland

Stitchers: Karen Love Michelle Ritchie Mary Ritchie (Goolwa) Carole Melrose (Cockenzie)

George Bain Johnston was amongst the earliest trader-captains on the Murray River. Johnston was also born in Cockenzie, and he built his new home when in 1857 overlooking the Goolwa Channel, he named it Cockenzie House. Johnston made several trips back to Scotland to oversee the construction of new boats for the river trade. He also played an important role in the expansion of Goolwa, constructing cottages for his workers in an area which became known as Little Scotland.

AU24 Alba Bheag
Bha Seòras Bain MacIain am measg nan caipteanan malairt a bu thràithe air Abhainn Mhoireach. Rugadh MacIain ann an Cùil Choinnich agus thog e a dhachaigh ùr nuair a bha e ann an 1857 a’ coimhead thairis air Caolas Goolwa, agus dh’ainmich e a dhachaigh Taigh Chùil Choinnich. Rinn MacIain grunn thursan air ais a dh’Alba a stiùireadh togail bhàtaichean ùra airson malairt na h-aibhne. Bha pàirt chudromach aige cuideachd anns an leudachadh air Goolwa, a’ togail bhothain don luchd-obrach aige ann an sgìre a dh’fhàs aithnichte mar Alba Bheag.