AU25 – Laura Buralda & F Dunbar Warren

Stitcher: Michelle Murray (Goolwa).

Compiled by Michelle Murray, wife of Francis Murray, great grandson of Francis Dunbar Warren

Francis Dunbar Warren (1878-1958) was the son of farmers John and Margaret Warren of the Barossa Valley, South Australia. John’s own father came to Australia from Llanbryde, Scotland, in 1838. At a time when mixed marriages were regulated against, Warren entered into a de-facto marriage with Laura Buralda, an indigenous Arabana woman, and had three children. When the land they worked was sold in 1918 Warren purchased Finniss Springs Station and led his family and many Arabana families 150km to their new home. He did not discourage Aboriginal traditional life and allowed the United Aborigines Mission to establish a mission on the property.

AU25 Laura Buralda agus Francis Dunbar Warren
Bha Francis Dunbar Warren (1878–1958) na mhac do na tuathanaich Iain agus Mairead Warren à Gleann Barossa ann an Ceann a Deas Astràilia. Thàinig athair Iain fhèin a dh’Astràilia à Llanbryde Alba ann an 1838. Aig àm nuair a bhathar a’ riaghladh an aghaidh phòsaidhean measgaichte, chaidh e an sàs ann am pòsadh neo-oifigeil le Laura Buralda, boireannach tùsail Arabanach agus bha seachdnar chloinne aca. Nuair a chaidh am fearann a bha iad ag obrachadh a reic ann an 1918, cheannaich Warren Stèisean Fuarain Finniss agus stiùir e a theaghlach agus mòran theaghlaichean Arabanach eile 150km gu an dachaigh ùr. Bha e a’ misneachadh beatha thraidiseanta Thùsail agus cheadaich e don Mhisean Thùsanaich Aonaichte misean a stèidheachadh air an fhearann.