AU27 – The “City of Adelaide”

Stitchers:  Barbra Kretschmer & Rosemary McKay – Adelaide

The clipper City of Adelaide played a key role in Australia’s story, making 23 voyages between 1864 and 1887. She would carry immigrants, including many from Scotland, to South Australia and return with copper, wool, wine and wheat. It is thought around 240,000 Australians are descended from the City of Adelaide’s passengers. Later commissioned into the Royal Navy, the ship was renamed HMS Carrick and from 19231989 became a landmark on the Clyde before being moved to Irvine by the Scottish Maritime Museum. In 2014, with its name restored, the City of Adelaide was transported to Australia to become a museum ship.

 AU27 An t-Soitheach Cliopair “City of Adelaide”
Bha pàirt deatamach aig a’ chliopair City of Adelaide ann an sgeulachd Astràilia, a’ dèanamh fichead bhòidse ‘s a trì eadar 1864 agus 1887. Bhiodh i a’ giùlain in-imrich, a’ gabhail a-steach mòran à Alba gu Astràilia a Deas agus a’ tilleadh le copair, clòimh, fìon agus cruithneachd. Thathar den bheachd gu bheil mu 240,000 Astràilianaich air a thighinn bho thaistealaich an City of Adelaide. Às dèidh sin air a coimiseanadh don Chabhlach Rìoghail, chaidh a h-ath-ainmeachadh mar HMS Carrick agus bho 1923–1989 bha i na comharra-iùil air Abhainn Chluaidh mus deach a gluasad a dh’Irbhinn le Taigh-tasgaidh Maraireach na h-Alba. Ann an 2014 agus i air a h-ainm fhaighinn air ais, chaidh an City of Adelaide a ghluasad ‘s a ghiùlain a dh’Astràilia far an bheil i na soithich-tasgaidh.