AU32 – Eric Bogle

Stitcher:  Rosemary Mckay  – Adelaide

Eric Bogle is one of Australia’s best known singer-songwriters. Born in Peebles in 1944, he emigrated to Australia in 1969 to work as an accountant in Canberra. There he joined the folk music scene, and after watching an Australian and New Zealand Army Corp parade was inspired to pen his most famous song, ‘And the Band Played Waltzing Matilda.’ The song reflects on the ANZAC experiences at Gallipoli in the First World War. A similar theme was evoked by ‘No Man’s Land’. For his promotion of peace through his song, Bogle received a United Nations Peace Medal. He lives in Adelaide.

AU32 Eric Bogle AM
Is e Eric Bogle aon de na seinneadairean is sgrìobhadairean òrain as aithnichte ann an Astràilia. Rugadh e sna Puballan ann an 1944, rinn e às-imrich gu Astràilia ann an 1969 a dh’obair mar chunntasair ann an Canberra. An sin, chaidh e an lùib saoghal an tuath-chiùil agus às dèidh a bhith a’ coimhead pairèid de Chorp Airm Astràilia is Shèalainn Nuaidh, chaidh a bhrosnachadh gu sgrìobhadh an òrain as cliùitiche aige, ‘And the Band Played Waltzing Matilda.’ Tha an t-òran a’ nochdadh nan tachartasan ANZAC ann an Gallipoli sa Chiad Chogadh Mhòr. Bha a leithid eile de chuspair air a dhùsgadh le ‘No Man’s Land’. Airson a chuid adhartachaidh air sìth tron òran, fhuair Bogle Bonn Sìthe nan Nàiseanan Aonaichte. Tha e a’ fuireach ann an Adelaide.