AU33 – James Drummond

Stitchers: Grace Campbell, Helen Geijsel, Jenny Gibson, Joan Hinscliff, Karen Murdock, Beth Perry, Dellys Rodgers, Lyn Watt, Evadne Spickett

James Drummond (1787 – 1863) trained as a gardener in Scotland, having been born at Inverarity. In 1828 he was offered a post as an official naturalist for the new Swan River colony in Western Australia. By 1834 however his post had been abolished. He then found work collecting seeds and flora samples which would then be sold on. Drummond settled on an estate at Tooday, and once the farm was established he was able to continue collecting whilst his sons took over its management. He recorded many unknown plant species, and many more are named after him.

AU33 Seumas Druimeanach
Thug Seumas Druimeanach (1787–1863) a-mach trèanadh mar ghàirnealair ann an Alba, agus rugadh e ann an Inbhir Aradaidh. Ann an 1828, chaidh dreuchd a thairgsinn dha mar neachnàdair oifigeil airson coloinidh ùr Abhainn na hEala ann an Taobh Siar Astràilia. Ann an 1834 getà, chaidh dèanamh air falbh leis an dreuchd. Fhuair e an uair sin obair a’ cruinneachadh sìl agus sampallan de phlanntrais a bha an uair sin air an reic. Thuinich an Druimeanach air oighreachd aig Tooday, agus aon uair ‘s gun robh an tuathanachas stèidhichte, bha e comasach dha leantainn air adhart a’ cruinneachadh fhad ‘s a bha a mhic ga stiùireadh. Chlàr e mòran ghnèithean planntrais air nach robh aithne, agus tha mòran eile air an ainmeachadh às a dhèidh.