AU34 – Saint Mary Mackillop


Sticher: Sister Margaret Culhane (Yokine)

The Sisters of St Joseph is a Roman Catholic Religious Congregation committed to relieving suffering and bringing hope. It began in 1866 when Mary MacKillop (1842-1909) and Father Julian Tenison Woods set up their first small school in Penola, South Australia. MacKillop’s parents came to Australia from Roybridge. She pioneered education in Australia, opened orphanages, and provided support for people abandoned on the streets or in prison. When Mary MacKillop died there were over 1,000 sisters in the Congregation, and today they work in all parts of Australia and New Zealand, Ireland, Scotland, Peru, Brazil and East Timor. Mary was canonized a saint in 2010.

AU34 An Naomh Màiri NicFhilip
Is e Coitheanal Cràbhach Caitligeach a th’ ann am Peathraichean Naoimh Eòsaph, a tha dealasach a thaobh faothachadh a thoirt do fhualangas agus a bhith a’ tarraing dòchais. Thòisich e ann an 1866 nuair a stèidhich Màiri NicFhilip (1842–1909) agus an t-Athair Julian Tenison Woods a’ chiad sgoil bheag aca ann am Penola ann an Ceann a Deas Astràilia. Bha pàrantan NicFhilip air a thighinn a dh’Astràilia às an Drochaid Ruaidh. Chuir i air adhart foghlam ann an Astràilia, dh’fhosgail i dachaighean dhìlleachdain agus sholaraich i taic do dhaoine a bh’ air am fàgail air na sràidean no anns a’ phrìosan. Nuair a bhàsaich Màiri NicFhilip, bha còrr air 1,000 piuthar sa Choitheanal, agus san latha an-diugh tha iad ag obair anns gach ceàrnaidh de dh’Astràilia, Sealan Nuadh, Èirinn, Alba, Peru, Braisil agus Timor an Ear. Chaidh Màiri a naomhachadh ann an 2010.