AU35 – The Longest Cattle Drive


Stitcher: Pam McDonald (Perth)

In 1883 Charles and Neil MacDonald, whose father had emigrated from Skye in the 1830s, joined with their cousins the Donald and Alexander McKenzie to gain licences to bring cattle to the Kimberleys in Western Australian. They began their enormous drive with 670 cattle, 32 bulls and 86 horses at Clifford Creek near Goulburn. Their journey took three years as they crossed over 6,000km of inhospitable terrain, replacing their losses as they went. Their efforts earned them a place in history for completing the longest ever cattle drive.

AU35 An Dròbha Cruidh as Fhaide
Ann an 1883, chaidh Teàrlach agus Niall Dòmhnallach, an dèidh do an athair imrich às an Eilean Sgìtheanach anns na 1830an, còmhla ri an co-oghaichean Dòmhnall agus Alasdair MacChoinnich a dh’fhaotainn ceadan airson crodh a thoirt gu Kimberleys ann an Taobh Siar Astràilia. Thòisich iad air an t-slighe mhòr seo le 670 beathach cruidh, 32 tarbh agus 86 each aig Clifford Creek faisg air Goulburn. Sheas an turas aca trì bliadhna ‘s iad a’ dol tarsainn 6,000km de thalamh a bha neo-fhialaidh dhaibh, a’ cur an àite na bha iad a’ call mar a bha iad a’ dol air adhart. Choisinn an oidhirpean àite dhaibh ann an eachdraidh airson crìoch a chur air an dròbha cruidh a b’ fhaide a bh’ ann a-riamh.