IT02 – “We are the sons of fish and chip men”Luana McKenna
, Lidia Piacentini, Cristiana McLaughlin, Maureen Gilchrist, Giose Buchert, Kate Lunardi, Mirella Badiali, Marissa Michelini, Sheila Millar, Laura McKenna, Sandra Zappia, Archbishop Mario Conti (Barga)

Some of the statue makers chose to remain in Scotland, where many of them moved into the ice cream or fish and chip selling business. Most Italian immigrants settled around Paisley, Largs, and Inverness. More Barghigiani then joined the migration to Scotland, although those who moved to Protestant areas in central Scotland faced discrimination for being Catholic. They were only allowed menial jobs as trades were reserved for local Protestants. This encouraged private enterprise leading to the fish and chip and ice cream shops. The necessary ingredients were readily available and cheap. Lard was used before oil became easily available.

 IT02 Mic Fir nan Èisg is Sliseagan
Roghnaich cuid de luchd-dèanamh nan ìomhaighean fuireach ann an Alba, far na ghluais mòran dhiubh gu gnothachas nan reòiteag no gnothachas èisg is sliseagan. Thuinich a’ mhòrchuid de na h-in-imrich mun cuairt air Pàislig, na Leargaidh Ghallta agus Inbhir Nis. Rinn tuilleadh de mhuinntir Bharga an uair sin imrich a-nall a dh’Alba, ged a bha an fheadhainn a ghluais gu sgìrean Pròstanach ann am meadhan Alba a’ fulang leth-breith airson a bhith Caitligeach. Cha robh iad ceadaichte ach obraichean sgalagail a ghabhail a thaobh ’s gun robh ceàird air an cumail do na Pròstanaich ionadail. Bha seo a’ brosnachadh iomairt phrìobhaideach a’ leantainn air adhart gu fosgladh air bùithtean a’ reic reòiteagan no iasg is sliseagan. Bha an tàthchuid a dh’fheumaist airson seo furasta fhaighinn agus saor cuideachd. Bha blonaig ga cleachdadh mus tàinig ola gu bhith furasta a faighinn.