BR01 – Thomas Cochrane


       
Stitcher (Sao Paulo): Marcia Ryan

Cochrane (1775-1860), 10th Earl of Dundonald, was born in Lanarkshire and raised in Culross, Fife. He gained fame as a brilliant naval officer during the Napoleonic Wars until being dismissed after a financial scandal. Cochrane then became a hero in South America by using his talents to aid independence movements in Peru and Chile. He commanded the Brazilian fleet from 1822, driving out the last of the Portuguese, and was made Marquess of Maranhão in 1823 by the Brazilian emperor Dom Pedro I. He later went on to aid the Greeks in their war of liberation against the Ottoman Empire.

BR01 Tòmas Cochrane
Rugadh Cochrane (1775–1860), an 10mh Iarla Dhùn Dòmhnaill, ann an Siorrachd Lannraig agus chaidh a thogail ann an Cuileann-Ros ann am Fìobha. Choisinn e cliù mar oifigear mara fìor mhath aig àm Cogaidhean Napoleon gus an deach a chur à dreuchd an dèidh sgaineal a thaobh ionmhais. Thàinig Cochrane an uair sin gu bhith na ghaisgeach ann an Aimeireaga a Deas le bhith a’ cleachdadh a thàlantan a’ cuideachadh le iomairtean neo-eisimeileachd ann am Peru agus an t-Sile. Bha e a’ stiùireadh na cabhlaich Bhraisilianach bho1822, a’ sgiùrsadh a-mach na hàireimh mu dheireadh de Phortagailich, agus chaidh dreuchd Marcas Maranhão a bhuileachadh air ann an 1823 leis an ìmpire Bhraisilianach, Dom Pedro I. Chaidh e air adhart às dèidh sin gu bhith a’ cuideachadh nan Greugach nan cogadh saorsa an aghaidh na h-Ìmpireachd Ottoman.