BR02 – Football in Brazil


       
Stitchers (Sao Paulo & Dorset): Rita Denson (nee Hill), Penny Heckmann

Brazil is famed for its football, but it was the Scots who took it there. Charles Miller (1874-1953), whose father was from Glasgow, is credited with bringing the first footballs and rulebook to Brazil, whilst Thomas Donohue, a dye worker from Renfrewshire, organised the first match in April 1894, played beside the Scottish-owned textile factory in Bangu, Rio de Janeiro. Archie McLean from Paisley arrived in 1912, introducing a fast style of play and setting up Scottish Wanderers FC. Jock Hamilton from Ayr was invited to manage Atletico Paulistano in 1907, the first example of a Brazilian club hiring a coach from abroad.

BR02 Ball-coise ann am Braisil
Tha Braisil ainmeil airson ball-coise, ach b’ e na hAlbannaich a thug ann e. B’ e Tearlach Muillear (1874–1953) à Glaschu a fhuair an cliù airson na ciad buill-coise agus leabhar riaghailtean a thoirt gu Braisil, agus b’ e Tòmas Donohue, oibriche dhathan à Siorrachd Rinn Friù, a chuir air dòigh a’ chiad ghèam sa Ghiblean 1894, air a chluich ri taobh an fhactaraidh aodaich Albannach ann am Bangu, Rio de Janeiro. Ràinig Eàrdsaidh MacIlleathain à Pàislig ann an 1912, a’ toirt asteach stoidhle cluiche luath agus a’ stèidheachadh Club Ball-coise Scottish Wanderers. Thugadh cuireadh do Sheoc Hamaltan à Inbhir Àir gus Atletico Paulistano a stiùireadh ann an 1907, a’ chiad eisimpleir de chlub Braisilianach a’ fastadh coids bho thall-thairis.