BR03 – Carlos Drummond de Andrade


       
Stitcher (Prestonpans): Ana Filogonio

The medieval Scottish knight Sir John Drummond fought first with the French and then in Spain and Portugal, for which he was granted land on the Portuguese island of Madeira in 1430. His daughter, Beatrix Escócia (Beatrix of Scotland), was the matriarch of the branch of the family which left Madeira for Brazil, settling in Minas Gerais. Their descendant, Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) was one of Brazil’s greatest and most popular modernist poets of the twentieth century. The words “No mar estava escrita uma cidade” (On the sea, a city was written) are from his poem Mas Viveremos”.

BR03 Teàrlach Druimeanach de Andrade
Bha an ridire Albannach meadhan-aoisean, an Ridire Iain Druimeanach, a’ sabaid bho thoiseach còmhla ris na Frangaich agus an uair sin anns an Spàinn agus Portagail, mus deach fearann a bhuileachadh dha air eilean Phortagaileach Madeira ann an 1430. B’ i a nighean, Beatrix Escócia (Beatrix Alba), màthair na meòir sin den teaghlach a dh’fhàg Madeira airson a dhol a Bhraisil, a’ tuineachadh ann am Minas Gerais. B’ e fear de a sliochd, Teàrlach Druimeanach de Andrade (1902–1987) aon de na bàird nuadhaimsireil a bu chliùitiche agus bu mhotha a bh’ air a mheas aig daoine anns an fhicheadamh linn. Tha na facail
“No mar estava escrita uma cidade” (Air a’ mhuir, chaidh baile a sgrìobhadh) bhon dàn aige “Mas Viveremos”.