CA01 – Treaty of St Germain


Stitchers: Catherine (Kay) Boyd, Clara Drysdale (Pictou)

The first Scottish settlers in Canada came after Sir William Alexander, Earl of Stirling, was granted land there by King James VI & I in 1621. The land roughly corresponds to modern Nova Scotia and New Brunswick, with parts of Maine and Quebec province. The land was to be called New Scotland (Nova Scotia). Stirling’s son, William Alexander the Younger, constructed Scots Fort (later Charles Fort) in 1629 on land captured from the French. These exploits cost the Alexanders their fortune but were largely in vain: Charles I returned the territory to France in the Treaty of Saint-Germain-en-Laye in 1632.

CA01 Cùmhnant St Germain Alba Nuadh
Thàinig a’ chiad luchd-tuineachaidh Albannach a Chanada às dèidh Sir Uilleam Alexander, Iarla Shruighle, air an deach fearann a bhuileachadh an sin le Rìgh Seumas VI & I ann an 1621. B’ e am fearann Scotia agus New Brunswick le pàirtean de Maine agus sgìre Quebec. B’ e Alba Nuadh an t-ainm a bha gu bhith air an tìr ùr. Thog am mac, Uilleam Alexander a b’ òige, an Dùn Albannach (às dèidh sin Dùn Theàrlaich) ann an 1629 air fearann a chaidh a dhleasadh bho na Frangaich. Chosg na cothroman sin am fortan don teaghlach Alexander agus gun adhbhar gu ìre mhòr: thill Teàrlach I an tìr don Fhraing ann an cùmhnant Saint-Germainen-Laye ann an 1632.