CA02 – Nova Scotia Gaels

Stitchers: Pauline Maclean, Emily MacDonald (Nova Scotia).

The first Scottish settlers in Canada came after Sir William Alexander, Earl of Stirling, was granted land there by King James VI & I in 1621. The land roughly corresponds to modern Nova Scotia and New Brunswick, with parts of Maine and Quebec province. The land was to be called New Scotland (Nova Scotia). Stirling’s son, William Alexander the Younger, constructed Scots Fort (later Charles Fort) in 1629 on land captured from the French. These exploits cost the Alexanders their fortune but were largely in vain: Charles I returned the territory to France in the Treaty of Saint-Germain-en-Laye in 1632.

CA02 Gàidheil Alba Nuadh
Bha fàgail an taighe dhuibh na roghainn dhoirbh ach riatanach do na mìltean de dh’Albannaich. Bha Alba Nuadh a’ riochdachadh dòigh beatha a bha neo-aithnichte agus dùbhlanach le mòran chruadalan, le cànan na Gàidhlig, creideamh agus cleamhnas a’ ceangal nan daoine còmhla ann an coimhearsnachdan. Is e bradan an eòlais ann an cumadh na litreach G suaicheantas na Gàidhlig ann an Alba Nuadh agus tha e a’ taisbeanadh foillseachadh a’ chànain tro a chultar saidhbhir de dh’òran, sgeulachd, ceòl, dannsa is nòsan agus siostam creideimh. Tha Baile Gàidhealach a’ leantainn leis an fhoillseachadh seo air cultar Gàidhlig tro an taisbeanadh agus roinn air cànan, coileanaidhean cultarach, dòighean beatha, ceàird agus cleachdaidhean.