CA04 – Glenalladale Settlers


Myrna Babineau, Mary J Gallant, Robert Pitcairn, Hon Alan McIsaac (Prince Edward Island)

In 1772 the brig Alexander arrived in St John’s Island (Prince Edward Island) carrying a group of Scots who became known as the Glenalladale Settlers. These Highlanders were seeking respite from the clearances and the opportunities offered by a new start on a vast continent. The journey was arduous and the task they faced on arrival was difficult. The settlers arrived to a wilderness, a forested island with no infrastructure, having left behind their families and virtually all connections to Scotland.

CA04 Luchd-tuineachaidh Ghlinn Athaladail
Ann an 1772, thàinig am bàta Alexander gu Eilean Naoimh Eòin (Eilean a’ Phrionnsa) a’ giùlain buidheann Albannach a thàinig gu bhith aithnichte mar Luchd-tuineachaidh Ghlinn Athaladail. Bha na Gàidheil sin a’ sireadh faothachadh bho na fuadaichean agus a’ sireadh nan cothroman a bha toiseach ùr air mòr-roinn ùr a’ tairgsinn. Bha an t-slighe glè chruaidh agus bha an obair a bha romhpa nuair a ruigeadh iad duilich. Nuair a ràinig an luchd-tuineachaidh b’ e fàsach a bha romhpa, eilean làn choilltean gun bhun-structar sam bith, an dèidh an teaghlaichean agus an ceanglaichean uile ri Alba fhàgail às an dèidh.