CA05 – Landing

Stitchers: President Eleanor Boswell, Chief Cecil E. MacPhail, Roddie MacLean, Marilyn Salmond MacPhail,  Marion MacPhail, Della Ferguson MacPhail, Maxine Salmon Mitchell, Elaine Ferguson Monteith, Norma MacLeod, Helen MacPhail, Lorraine Begley, Anne MacPhail, Sarah Saunders (Prince Edward Island)

 

Most Scots crossing the Atlantic to settle in North America were making a one way journey, and accordingly the kists that they unloaded contained everything that they had. The task of clearing the land, building a home and finding a way to survive in an unknown landscape all still lay ahead. Here Highlanders are bringing ashore their belongings beneath the red cliffs of the north coast of St John’s Island (renamed Prince Edward Island in 1798).

       
CA05 A’ Dol air Tìr
B’ e turas aon-sligheach a bha a’ mhòr-chuid de dh’Albannaich a’ dèanamh, a chaidh tarsainn a’ Chuain Shiar a thuineachadh ann an Aimeireaga a Tuath, agus a rèir sin bha na cistichean a luchdaich iad dhen bhàta làn de gach nì a bhuineadh dhaibh. Bha an obair an lùib deisealachadh an fhearainn, togail dachaigh agus a’ lorg dòigh air a bhith beò ann an àite a bha do-aithnichte dhaibh, fhathast romhpa. An seo, tha Gàidheil a’ toirt an cuid threalaichean air tìr fo chreagan dearga costa a tuath Eilean Naoimh Eòin (air athainmeachadh Eilean a’ Phrionnsa ann an 1798).