CA06 – Pioneer’s First House


Stitchers: Aggi-Rose and The Brudenell Pioneers group (Prince Edward Island)

When settlers first arrived in their new homelands, they faced a daunting task. Creating a new home would be no easy exercise, and it was down to the skills and resilience of the hardy settlers whether or not they survived. Trees had to be cleared to open up land for settlement and provide the timber for constructing cabins. Communities would group together for such undertakings, but settlement was often widely dispersed. There were threats from both the elements and wild animals and of course the risk that one poor harvest could prove disastrous.

CA06 Ciad Dachaigh nan Tùsairean
Nuair a ràinig an luchd-tuineachaidh an dùthaich dhachaigheil aca an toiseach, bha obair romhpa a bha eagalach. Cha robh cruthachadh dachaigh ùr gu bhith furasta agus bha e an crochadh air sgilean, fulangas agus diongmhaltas an luchd-tuineachaidh an soirbheachadh leotha. Bha craobhan rin leagail gus am fearann fhosgladh amach airson tuineachadh, a’ cleachdadh an fhiodha bho na craobhan airson bothain a thogail. Bhiodh coimhearsnachdan a’ cruinneachadh còmhla gus a leithid sin de dh’obair a ghabhail os làimh, ach bha tuineachadh glè thric sgapte fad’ is farsaing. Bha bagairtean ann bhon aimsir agus bho ainmhidhean fhiadhaich agus gu dearbh cunnart gum faodadh aon bhuain fogharach a bhith bochd, nì a bhiodh fìor sgriosail dhaibh.