CA08 – Birth of Confederation


Stitchers: Lucille Hogg, Aggi-Rose Reddin, Dr Heather Keizer, Mary J Gallant, Anita Gordon (Prince Edward Island)

Prince Edward Island is known as the birthplace of Canadian Confederation. In 1864 Prince Edward Island, Nova Scotia and New Brunswick were considering a Maritime union. Canada West and Canada East asked to attend too. A conference was held in September 1864 in Charlottetown on the possible formation of a Confederation of Canada. There were meetings mainly at Province House, but also social events. A silk tartan dress survives, worn by Mrs A C MacDonald at the grand ball. Many of the Fathers of Confederation were of Scottish ancestry, including Sir John A Macdonald, first Prime Minister of Canada.

CA08 Toiseach a’ Cho-chaidreachais
Tha Eilean a’ Phrionnsa aithnichte mar Àite-breith a’ Chochaidreachais. Ann an 1864, bha Eilean a’ Phrionnsa, Alba Nuadh agus Brunsbhaig Nuadh a’ beachdachadh air aonadh Cuantach. Dh’iarr Canada an Iar agus an Ear a bhith mar phàirt den seo cuideachd. Chaidh co-labhairt a chumail san t-Sultain 1864 ann am Baile Theàrlaig mu chomas air Cochaidreachas Chanada a chruthachadh. Bha coinneamhan a’ gabhail àite ann an Taigh na Roinne sa mhòr-chuid ach bha coinneamhan sòisealta ann cuideachd. Tha dreasa shìoda thartain fhathast ri faicinn, a bha air a’ Bh-ph A C NicDhòmhnaill aig a’ bhàl mhòr. Bha mòran de dh’Athraichean a’ Cho-chaidreachais bho shliochd Albannach, le Sir Iain A MacDhòmhnaill nam measg, a’ chiad Phrìomh Mhinistear ann an Canada.