CA11 – John Norton: War of 1812


Stitcher: Linda Meyer (Ontario)

John Norton’s father was a Cherokee captured as a boy and then recruited into the British Army. He then moved to Scotland and married. John also joined the army, and moved with his regiment back to Canada. Changing direction, he travelled and traded before being adopted by the Mohawks with the name Teyoninhokovrawen. Norton rose to become a chief, and rallied men to support British forces when America invaded Canada in the War of 1812. The intervention of his party helped to secure victory at Queenston Heights, and after the war Norton published his journal. His later life is mysterious.

CA11 Iain Norton, Cogadh 1812
B’ e Cherokee a bh’ ann an athair Iain Norton, a chaidh a thoirt an grèim ’s e na bhalach agus an uair sin chaidh a thogail do dh’Arm Bhreatainn. Ghluais e às dèidh sin a dh’Alba agus phòs e. Chaidh Iain don arm cuideachd agus ghluais e còmhla ris an rèisimeid aige air ais a Chanada. Ag atharrachadh dreuchd, shiubhail e agus bha e a’ malairt mus deach uchd-mhacachd leis na Mohawks fon ainm Teyoninhokovrawen. Dh’èirich Norton gu bhith na cheann-cinnidh, agus bhrosnaich e fir gu taic a chur ri feachdan Bhreatainn nuair a thug Aimeireaga ionnsaigh air Canada ann an Cogadh 1812. Chuidich an eadartheachd bho a phàrtaidh air buaidh a thèarainn aig Àrdan Queenston, agus às dèidh a’ chogaidh dh’fhoillsich Norton a leabhar-latha. Tha a bheatha às dèidh sin dìomhair.