CA14 – Bees, Frolics & Building Barns

Stitchers: Nancy Weir McCowan, Janet Lawrie Whiteley, Val Pike Stormer, Dale Clarke (Scarborough)

The notion of providing food, drink, entertainment and general merrymaking for a group of workers on a lowland fermtoun, had been an important part of the culture of the cooperative eighteenth century Scottish rural economy. Lowland Scots who emigrated abroad often carried this culture with them to their new community overseas. In Scarborough, Canada, the work “bee” was regularly followed by the frolic – the merrymaking! In 1832 one diarist wrote: ‘Mr Thomson had had a bee on Wednesday, and they had been drinking ever since.’

CA14 Beach, Fealla-dhà, agus Togail Shaibhlean
Bha a’ bheachd air solarachadh bidhe, deoch, fèisteas agus fealla-dhà san fharsaingeachd do bhuidheann luchd-obrach air tuathanas sa Ghalltachd, na phàirt udromach den chultar ann an eaconamaidh dùthchail co-obrachail an ochdamh linn deug. Thug mòran de na h-Albannaich Ghallta a rinn às-imrich a-null thairis an cultar seo leotha gu an coimhearsnachdan ùra. Ann an Scarborough, Canada, bha an obair “beach” gu tric air a leantainn leis an dibhearsain – am fèisteas! Ann an 1832, sgrìobh aon neach leabhar-latha: ‘Bha beach air a bhith aig Mgr MacThòmais Diciadain, agus tha iad air a bhith ag òl on uair sin’.