CA16 – Mary Irwin


Stitchers: Keren Lacy-Brown, Cindy Mackenzie, Ingrid Mackenzie, Elma Budge, Kathleen Budge, Herbert Mackenzie, Malcolm Mackenzie, Alistair  Mackenzie (Quebec).

Mary Irwin was born in Scotland in 1626 to a noble Catholic family who later moved to France, where they were able to practice their faith free from prejudice and persecution. Mary chose dedicate her life to her faith and joined the Hospitaller nuns of Dieppe, a nursing order committed to providing medical services. In 1642-3 they sent her to train at their Hôtel-Dieu in Quebec, then part of New France. She returned again to Quebec in 1657 and entered the convent with the name Mère Marie (Hirouin) de la Conception. Mary served at the hospital until her death in 1687.

CA16 Màiri Irwin, Bean-chràbhaidh na 17mh linn
Rugadh Màiri Irwin ann an Alba ann an 1626 do theaghlach uasal Caitligeach a ghluais às dèidh sin don Fhraing, far an robh e comasach dhaibh
an creideimh a chleachdadh saor bho chlaonbhreith agus geur-leanmhainn. Roghnaich Màiri a beatha a choisrigeadh do a creideamh agus chaidh i an lùib mnathan-crabhaidh Hospitaller ann an Dieppe, òrdugh banaltramachd a bha dealasach a thaobh a bhith a’ solarachadh sheirbhesiean meidigeach. Ann an 1642–3, chuir iad i a thrèanadh gu Hôtel-Dieu ann an Quebec, a bha aig an àm sin mar phàirt den Fhraing Nuadh. Thill i gu Quebec ann an 1657 agus chaidh i a-steach don taigh-cràbhaidh leis an ainm Mère Marie (Hirouin) de la Conception. Bha Màiri a’ frithealadh san ospadal gu àm a bàis ann an 1687.