CA22 – Part of a larger Metis community

Stitchers: Kathy Smith, Nicole Collette, Carol Ann Coish, Lynn Bridgeford, Heather Ferguson, Jillian Ferguson, Kathie Granger, Anne Morrison, Rhonda Kennedy Rogers, Sean Kennedy, Holly Kennedy, Lorraine Iverach (Winnipeg, Manitoba).

The Métis are recognised as a distinct Aboriginal group. Prairie Métis descended from the intermarriage of English, Scottish and French fur traders with First Nations women, in particular Saulteaux-Ojibwe, Assiniboine, and Cree. Respected as valuable employees by both the Hudson’s Bay and North West Companies, Métis families also sustained themselves as trappers, hunters and traders. The Métis developed hybrid languages, including Michif or Michif-Cree and “Bungee” – a mix of Scottish Gaelic, English, Cree, and Ojibwa. The Celtic influence in Métis culture resulted in distinctive fiddle music, jigs and square dances; influences which live on as part of Manitoba’s cultural heritage.

CA22 Coimhearsnachd Métis
Tha am Métis aithnichte mar bhuidheann Tùsail eadar-dhealaichte. Thàinig Métis a’ phrèiridh bho eadar-phòsadh am measg mhalairtich bèine Sasannach, Albannach agus Frangach le boireannaich nan Ciad Nàiseanan, gu h-àraid Saulteaux-Ojibwe, Assiniboine, agus Cree. Le spèis dhaibh mar luchd-obrach luachmhor ann an Companaidhean Bàgh Hudson agus an Iar Thuath, rinn teaghlaichean Métis am bith-beò mar ghlacadairean, sealgairean agus malairtich. Leasaich am Métis cànanan thar-chinealach, a’ gabhail a-steach Michif no Michif-Cree agus “Bungee” – measgachadh de Ghàidhlig na h-Alba, Beurla, Cree, agus Ojibwa. Thàinig a’ bhuaidh Cheilteach ann an cultar nam Métis troimhe gu sònraichte sa cheòl fìdhle, puirt-cruinn agus dannsaichean ceàrnagach; buadhan a tha a’ leantainn mar phàirt de dhualchas cultarach Manitoba, gus an latha an-diugh.