CA24 – Chief Peguis

Stitchers: Gillian Miller, Lorraine Iverach (Winnipeg, Manitoba).

Chief Peguis (1774–1864) was a Saulteaux leader and powerful chief in the Red River region during the early 1800s. Without his support and friendship, the Selkirk Settlers would not have survived. During Lord Selkirk’s visit in 1817, he brokered the Selkirk Treaty with the Cree and Saulteaux, allowing official land transfer. In 1832 he moved to St. Peter Dynevor Parish, the only Aboriginal Anglican parish. He converted to Christianity and was baptised in 1838 as William King; his sons took the last name of Prince. His legacy of lasting friendship and support remains an honoured part of Manitoba’s history.

CA24 An Ceann-cinnidh Peguis
B’ e stiùiriche Saulteaux agus ceann-cinnidh cumhachdach ann an sgìre Abhainn Dheirg a bh’ ann an Chief Peguis (1774–1864) tràth anns na 1800an. Gun a thaic agus a chàirdeas, cha bhiodh luchd-tuineachaidh Sailcirc air soirbheachadh. Aig àm tadhail an Iarla Sailcirc ann an 1817, bharganaich e Cùmhnant Sailcirc leis a’ Chree agus leis an Saulteaux, a’ ceadachadh eadarghluasad oifigeil air fearann. Ann an 1832, ghluais e gu Paraiste Naoimh Peadar Dynevor, an aon pharaiste Anglach Thùsail a bh’ ann. Dh’ìompaich e gu Crìosdaidheachd agus chaidh a bhaisteadh ann an 1838 mar Uilleam King. Ghabh a mhic an t-ainm Prince mar shloinneadh. Tha a dhìleab de chàirdeas maireannach agus taic a’ seasamh fhathast mar phàirt urramach de dh’eachdraidh Manitoba.