CA25 – Settlement Churches

Stitchers: Kathy Smith, Shelley McFadyen, Lorraine Iverach, Patricia Stagg, Karen Bowman, Diane Farish, Lynn Cooper, Florence McCormick (Winnipeg, Manitoba).

The first churches in Western Canada were established at Red River on land donated by Lord Selkirk. In 1818, Father Provencher built a Roman Catholic chapel in St. Boniface which was eventually replaced by the twin-spired St. Boniface Cathedral. In 1822, Anglican Rev. John West oversaw the building of a church on a site chosen by Lord Selkirk and consecrated as St. John’s Cathedral in 1853. The Scottish Settlers had been promised a Presbyterian minister and church and in 1854 Rev. John Black oversaw the construction of a limestone church. Called “Kildonan” it was named and modelled after the settlers’ parish church in Scotland.

CA25 Eagliasean nan Tuineachaidhean
Chaidh na ciad eaglaisean ann an Canada an Iar a stèidheachadh aig an Abhainn Dheirg air fearann a fhuaireadh bhon Iarla Sailcirc. Ann an 1818, thog an t-Athair Provencher caibeal Chaitligeach ann an St. Boniface a chaidh ionadachadh mu dheireadh le Cathair-eaglais St. Boniface nan dà stìopall. Ann an 1822, chùm an t-Urramach Anglach Iain West sùil thairis air togail eaglais air làrach a chaidh a thaghadh leis an Iarla Sailcirc agus coisrigte mar Chathair-eaglais an Naoimh Eoin ann an 1853. Bhathar air ministear Clèireach agus eaglais a ghealltainn don luchd-tuineachaidh Albannach. Ann an 1854, chùm an t-Urramach Iain MacIlleDhuibh sùil thairis air togail air eaglais aoil leis an ainm “Cill Donnain” a bha air a cumadh air eaglais paraiste an luchdtuineachaidh ann an Alba.