CA27 – Alexander Mackenzie

Stitchers: Christine Davidson, Isobel Wylie, Alice Bain, Margaret Dunnett, Eileen McCormack, Julie Dixon,

Sir Alexander Mackenzie (1764 – 1820) was born on the Isle of Lewis and moved with his family to New York in 1774. Four years later, with the Revoluntionary War raging in America, he moved to Montreal in Canada and gained an apprenticeship in the profitable fur trade. In 1789 whilst working for the North West Company Mackenzie explored the longest river in Canada, which now bears his name. In 1792-23 he sought to find a route to the Pacific Ocean, completing the first east to west crossing of North America (north of Mexico). He later returned to Scotland.

CA27 Alasdair MacCoinnich
Rugadh Sir Alasdair MacCoinnich (1764–1820) ann an Eilean Leòdhais agus ghluais e còmhla ri a theaghlach gu New York ann an 1774. Ceithir bliadhna às dèidh sin, leis a’ Chogadh Reabhlaideach aig àirde ann an Aimeireaga, ghluais e gu Montreal ann an Canada agus choisinn e preantasachd ann am malairt phrothaideach nam bèin. Ann an 1789 agus e ag obair do Chompanaidh an Iar-Thuath, rinn MacCoinnich rannsachadh air an abhainn as fhaide ann an Canada, a tha a’ giùlain ainm andiugh. Ann an 1792–23, dh’fheuch e ri slighe a lorg chun a’ Chuain Shèimh, a’ cur crìoch air a’ chiad turas bhon ear gu an iar ann an Aimeireaga a Tuath (tuath air Meagsago). Thill e às dèidh sin a dh’Alba.