CA35 – Lt-Colonel John McCrae

Stitchers: Sheila Collins, Heather Binnington, Linda Garcia, Alison Cran, Mary Hughes (Winchburgh, Newmarket and Edinburgh).

Lieutenant Colonel John McCrae (1872-1918) was born in Guelph, Ontario, the grandson of Scottish immigrants Thomas McCrae (1820-1892) and Jean Campbell (1814-1897). John McCrae was a bugler and gunner as a young man. He later studied to become a physician and served as a soldier. He is well known for his infamous Great War poem, In Flanders Fields. The poem was written on May 3rd 1915 after McCrae conducted the burial service for Lieutenant Alexis Helmer. It both remembers and acknowledges those lost in the line of duty and honours those who continue to serve militarily.

CA35 An Leifteanant-Còirneal Iain MacRath
Rugadh an An Leifteanant-Còirneal Iain MacRath (1872–1918) ann an Guelph, Ontario, ogha do dh’in-imrich Albannach, Tòmas MacRath (1820–1892) agus Sìne Chaimbeul (1814–1897). B’ e biùglair agus gunnair a bh’ ann an Iain MacRath mar dhuine òg. Dh’ionnsaich e eòlasleigheis às dèidh sin agus fhritheil e na shaighdear san arm. Tha e ainmeil airson an dàin chliùitich mun Chogadh Mhòr, In Flanders Fields. Chaidh an dàn a sgrìobhadh an dèidh do MhacRath seirbheis tiodhlacaidh a stiùireadh don Leifteanant Alexis Helmer air an 3mh Cèitean 1915. Tha e a’ cuimhneachadh an dà chuid, na daoine a chaidh a chall ’s iad a’ coileanadh an dleastanais agus cuideachd a’ toirt urram dhaibhsan a tha a’ leantainn air adhart a’ frithealadh sna feachdan armailteach.