CA36 – The Wilson Family

Stitchers: Dorothy James, Mark James, Amanda James (Fanning Springs, Florida).

After WWII, John and Jean Wilson left Dundee to seek a new life in Dundas, Ontario. In June 1948 John flew ahead, joined in September by his wife and children on the SS Aquitania, commissioned as an immigrant ship. The family had shared their cabin with another lady and her children from Glasgow. Each family was allowed just one trunk. Jean often told how her Roskyl Pottery vase, four piece tea set and her own embroidered table linens had been squeezed into it. Despite hitting the end of an hurricane, both the pottery, linens and people arrived safe and sound in Halifax.

CA36 An Teaghlach MacUilleam
Às dèidh WWII, dh’fhàg Iain agus Sìne MacUilleam Dùn Deagh a shireadh beatha ùr ann an Dundas, Ontario. San Ògmhios 1948, shiubhail Iain air thoiseach agus thàinig a bhean agus a chlann còmhla ris san t-Sultain air an SS Aquitania, air a coimiseanadh mar shoitheach in-imrich. Bha an teaghlach air a bhith a’ roinn an cèaban aca le boireannach eile agus a clann à Glaschu. Cha robh gach teaghlach ceadaichte ach aon chiste. Bhiodh Sìne tric ag innse mar a bha a bhàsa Crèadhadaireachd Roskyl, a seata teatha ceithir phìosan agus a h-anartan bùird grèisichte fhèin air an sparradh innte. A dh’aindeoin coinneachadh ri deireadh doineann, ràinig an dà chuid poitean agus daoine Halifax sàbhailte.