CA38 – Baldoon Settlement

Stitchers/ Luchd-fuaigheil: Tulip Tree Needle Arts at Chatham-Kent, Ontario – [Guild] Yvonne Robb, Claudette Rowles,
Diana Overholt, Carolyn Beacroft, Liz Wilken, Karen MacDonald, Mary Robertson, Bernie Morrell, [Community] Margaret Goodlet, Sue Larke, Lena Robertson, Sue Sprake, Sue Marshall, [Artist] Katherine McFadden Stinson.

 

Lord Selkirk was ambitious to establish a settlement at Baldoon in 1804 and migrants travelled from Kirkcaldy on the Oughton with every expectation of sheep farming. The places and waterways they passed en route are recalled on the panel. Unfortunately the land proved to be marshy and with seven early deaths from malaria, represented by the mosquitoes, it became uninhabitable. The black goose recalls a mystery in local folklore representing the baffling experiences of the original fifteen families. They had all moved to higher ground by 1818 and established their community at Wallaceburg.

Tuineachadh Bhaile an Dùin Bha am Morair Sailcirc àrd-amasach a thaobh tuineachadh a stèidheachadh aig Baile an Dùin ann an 1804, agus shiubhail imrichean bho Chathair Chaladain air an Oughton le làn dùil a bhith a’ dèanamh tuathanachas chaorach. Tha na h-àiteachan agus na slighean-uisge air an deach iad seachad air an t-slighe, air an ainmeachadh air a’ phannal. Gu mìfhortanach, dhearbh an talamh a bhith bog is riasgail agus le seachd bàsan ro an àm le mailèiria, air a riochdachadh tro mhosgaidean, bha e mì-fhreagarrach airson fuireach ann. Tha an gèadh dubh a’ cuimhneachadh air rùn-dìomhair ann am beul-aithris na sgìre a’ nochdadh nan tachartasan do-chreidsinneach cocheangailte ri còig teaghlaichean deug às an àite bho thùs. Bha iad uile air gluasad gu fearann na b’ àirde ro 1818 agus air an coimhearsnachd a stèidheachadh aig Wallaceburg.