CN08 – Eric Liddell: Missionary


Stitcher: Jean Dix

Eric Henry Liddell (1902-1945) was born in Tianjin, China. His parents were Scottish missionaries, and he was raised there until moving to England for his schooling from the age of 6. He returned to serve as a missionary for nearly twenty years from 1925. He worked both in Tianjin and Xiaozhang, and refused to leave when the Japanese invaded the region. In 1943 he was interned at a camp in modern Weifang, where he continued to teach and aid his fellow captives until his death. He is still much loved and respected.  Two of Liddell’s daughters were involved in the design of this panel.

CN08 Eric Liddell: Miseanaraidh
Rugadh Eric Eanraig Liddell (1902–1945) ann an Tianjin ann an Sìona. B’ e miseanaraidhean Albannach a bha na phàrantan, agus thogadh e an sin gus an do ghluais e a Shasainn don sgoil aig aois sia bliadhna. Thill e a fhrithealadh mar mhiseanaraidh airson faisg air fichead bliadhna bho 1925. Bha e ag obair an dà chuid ann an Tianjin agus Xiaozhang, agus dhiùlt e fàgail nuair a thug na Iapànaich ionnsaigh air an dùthaich. Ann an 1943, chaidh a chur am braighdeanas ann an campa ann an Weifang an latha an-diugh, far na lean e air a’ teagasg agus a’ cuideachadh a chophrìosanaich gus an do bhàsaich e. Bha gràdh agus spèis mhòr aig daoine dha. Chuir Maureen, an nighean as òige aige ris a’ phannal seo.