CN10 – Hong Kong


Stitchers: Lorraine Knowles, Sue Burchett, Ana Shipman, Isabel Winter, Braides Sham, Jana Berryman (Hong Kong)

The trading centre of Hong Kong was developed after it was ceded to Britain in the middle of the nineteenth century. Jardine and Matheson were amongst those driving its emergence as a free trade port, and as its importance grew so did demand for banking services. Thomas Sutherland from Aberdeen established the Hongkong and Shanghai Banking Company (HSBC) in 1865. Hong Kong was returned to China in 1997, since which the Bauhinia blakeana ( Hong Kong Orchid Tree) has been its official emblem. There has been a St Andrew’s Society since 1881; a Hong Kong Scottish Rugby Club since 2011.

 CN10 Hong Kong
Tha Hong Kong air a bhith deatamach do mhalairt Shìona bho thràth san 19mh linn. Am measg nan ciad fheadhainn a chunnaic na cothroman a bha air an tairgsinn le a ‘cala chùbhraidh’ bha na h-Albannaich Uilleam Jardine agus Seumas MacMhathain. Stèidhich Tòmas Sutharlanach còmhla ri a cho-dhùthchasaich Banca Hong Kong agus Shanghai ann an 1864, anis aon de na bancaichean as motha sa chruinnecè. San latha an-diugh tha ‘creag mhì-thorrach gun aon taigh oirre’ a’ Mhorair Palmeston, na dachaigh do 7 millean neach, mar aon de na puirt as dripeile air an t-saoghal agus an trìtheamh ionad ionmhasail as cudromaiche san t-saoghal – agus fhathast le coimhearsnachd gnòthachais shoirbheachail Albannach.