GB-E01 – “It’s Corby for me!”

Sheena Adams, Jean Redfern (Corby)

In 1903, A & J Stewart and Menzies Ltd, a large Glasgow-based iron and steel works, combined with the English company Lloyd & Lloyd Ltd. In 1933 Stewarts & Lloyds began clearing land at Corby in Northamptonshire for the creation of Britain’s largest combined steelworks: the first blast furnace was lit on 8th May 1934. The opening of the works resulted in a massive increase in Corby’s population, and so many Scottish workers migrated across the border seeking jobs there that the town became known as “Little Scotland”. The Corby accent retains its Glasgow features, especially when singing “It’s Corby for me!”

GBE01 Corby Dhòmhsa!
Ann an1903, chaidh A & J Stiùbhart is Mèinnearach Earranta, companaidh mhòr obrach iarainn is stàilinn stèidhichte ann an Glaschu, asteach còmhla ris a’ chompanaidh Shasannach, Lloyd & Lloyd Earranta. Ann an 1933, thòisich Stiùbhart & Lloyd a’ glanadh a-mach fearann ann an Corby ann an Siorrachd Northampton gus a’ chompanaidh stàilinn as motha ann am Breatainn a chruthachadh: chaidh a’ chiad fhùirneis a lasadh air 8mh Cèitean 1934. Mar thoradh air a’ chompanaidh fosgladh, dh’fhàs an àireamhsluaigh ann an Corby gu mòr, agus dh’imrich a leithid de luchd-obrach Albannach tarsainn nan crìochan a shireadh obraichean an sin, agus gun deach am baile ainmeachadh “Alba Bheag”. Tha am blas-cainnte ann an Corby air feartan Ghlaschu a ghleidheadh gu ìre, gu h-àraid nuair a bhios iad a’ seinn “It’s Corby for me!”