GB-E02 – Home and a Job


Gill Lindsay (Corby)

Deliberate recruitment campaigns in cities such as Glasgow and Aberdeen encouraged Scots to make the move to Corby, promising them a home as well as a job within months of migrating. The waning fortunes in the mid-twentieth century of certain industries in Scotland made the offer attractive. Many migrant workers, whilst waiting for their new homes would even sleep rough in the hedgerows, before returning to Scotland at the weekends on the Robin Hood coach service. Once they had received their new home then the whole family could travel down and settle permanently in Corby.

 

GBE02 Dachaigh agus Obair
Bha iomairtean trusaidh a dh’aon ghnothaich anns na bailtean mòra leithid Glaschu agus Obar Dheathain a’ brosnachadh Albannaich gu gluasad gu Corby, a’ gealltainn dachaigh dhaibh cho math ri obair an taobh a-staigh mìosan an dèidh dhaibh imrich. Bha an tairgse seo tarraingeach an dèidh cuid de ghnìomhachasan ann an Alba a dhol sìos ann am meadhan na ficheadamh linn. Bhiodh cuid de na h-in-imrich a’ cadal a-muigh fhad ’s a bha iad a’ feitheamh ri an dachaigh ùr, mus tilleadh iad a dh’Alba aig an deireadh-sheachdain air seirbheis choidsichean Robin Hood. Aon uair ’s gum faigheadh iad an dachaigh ùr, bhiodh an teaghlach air fad a’ siubhal sìos agus a’ tuineachadh gu maireannach ann an Corby.