GB-E04 – St Andrew’s Church

Eileen Smith, Vida Brown, Margaret Martin, Margaret Senior (Corby)

 

As was now customary for communities of Scottish settlers right across the world, it was not long before the Corby Scots established a church of their own. St Andrew’s Church of Scotland soon became a focus for activity for its Scottish congregation, including a Boys Brigade and Women’s Guild.  But such was the size of the Scots population that barely thirty years later the foundations of St Ninian’s Church of Scotland were being laid, the first stone being brought down from Scotland. There is also a Catholic church, Our Lady of Walsingham.

 

GBE04 Eaglais Naoimh Anndra
Mar a bha àbhaisteach ann an coimhearsnachdan de luchd-tuineachaidh Albannach air feadh an tsaoghail, cha robh e fada gus an do stèidhich na h-Albannaich eaglais dhaibh fhèin. Ann an ùine gun a bhith fada, thàinig Eaglais Naoimh Anndra na h-Alba gu bhith na meadhan air gnìomhachdan don choitheanal Albannach aice, nam measg Briogàid Ghillean agus Comann Mhnathan. Ach bha an àireamh Albannach de shluagh cho mòr agus gun do chuir iad air bhonn Eagalais Naoimh Ninian na h-Alba faisg air trithead blaidhna às dèidh sin, leis a’ chiad chlach a chaidh innte air a toirt sìos à Alba. Tha eaglais Chaitligeach ann cuideachd, Moire Mhàthair Walsingham.