DE01 – Regensburg Schottenkloster


       
Stitcher: Jutta Kohlbeck (Regensburg)

The Abbey of St James in Regensburg was a Schottenkloster or Scots Cloister, one of nine abbeys in Germany founded by missionaries from Ireland called Scoti. By the end of the 16th century Scottish Benedictine monks had taken over the surviving three at Ratisbon (Regensburg), Würzburg and Erfurt.  After the Scottish Reformation of 1560 abbot Ninian Winzet re-established the abbey for training Scots priests to reconvert the homeland. A generation later, Alexander Baillie held the monastic community together during the Thirty Years War when Swedish troops occupied the buildings. Ninian Winzet re-established the Scots monastery; Alexander Baillie was its saviour.

  DE01 Abaid Naoimh Sheumais Clabhstair Albannach
Bha Abaid Naoimh Sheumais ann an Regensburg na Schottenkloster no na Clabhstair Albannach, aon de naoi abaidean anns a’ Ghearmailt a chaidh a stèidheachadh le miseanaraidhean à Alba agus Èirinn. Ro dheireadh an 16mh linn, bha manaich Benedictine Albannach air na trì a bha air fhàgail ann an Ratisbon (Regensburg), Würzburg agus Erfurt, a ghabhail thairis. Às dèidh Ath-leasachaidh na hAlba ann an 1560, dh’ath-stèidhich an aba Ninian Winzet an abaid airson a bhith a’ trèanadh shagairtean Albannach gus an dùthaich dhachaigheil ath-iompachadh. Ginealach às dèidh sin, chùm Alasdair Baillie a’ choimhearsnachd mhanachail ri chèile tro Chogadh nan Trithead Bliadhna, nuair a bha na feachdan Suaineach a’ gabhail thairis nan togalaichean. Dh’ath-stèidhich Ninian Winzet a’ mhanachainn Albannach; b’ e Alasdair Baillie a shàbhail I.