DE02 – Regensburg Schottenportal


   

Stitcher: Prue King (Aberdeen)

The abbey at Regensburg boasts the Schottenportal, or Scots Entrance, is one of the most important pieces of Romanesque architecture in Germany.  Built in the 12th century when the abbey was run by missionaries from both Scotland and Ireland, it occupies almost a third of the north wall. Later in the abbey’s life Thomas Fleming served as abbot under the name Placid, declining the invitation of King James VII & II to become Scotland’s first Catholic bishop since the Reformation. The seventeenth century saw small numbers of monks coming from Germany to Lowland Catholic families in North-east and South-west Scotland.

  DE02 Doras Albannach
Tha an abaid ann an Regensburg a tha a’ taisbeanadh an
Schottenportal, no an Doras Albannach, mar aon de na pìosan ailtireachd Ròmanasg as cudromaiche sa Ghearmailt. Air a togail san 12mh linn nuair a bha an abaid air a ruith le miseanaraidhean à Alba agus Èirinn, tha i a’ cleachdadh trian den bhalla a tuath. Às dèidh sin ann am beatha na habaid, bha Tòmas Fleming a’ frithealadh mar aba fon ainm Placid, a’ tionndadh sìos cuireadh an Rìgh Seumas VII & II gu bhith mar a’ chiad easbaig Caitligeach ann an Alba bho àm an Ath-leasachaidh. Chunnaic an seachdamh linn deug àireamhan beaga de mhanaich a’ tighinn às a’ Ghearmailt gu teaghlaichean Caitligeach Gallta ann an Ear-thuath agus Iardheas na h-Alba.